Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Star Lashes en op alle met Star Lashes aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Star Lashes ingestemd is.

1.5 De website van Star Lashes richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder "Klant" wordt verstaan iedere bezoeker van de website en/of bezoeker mbt één van onze diensten dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Star Lashes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Star Lashes behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de website van Star Lashes en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit wordt op de website vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd per e-mail, of post is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres of adres. Of wanneer een dienst is bevestigd door een bevestigings email, telefonsich of op een andere wijze van elektronische communicatie.

2.4 Klant en Star Lashes komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Star Lashes zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingenen diensten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Star Lashes garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Star Lashes in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Star Lashes worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten en verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Wij hanteren de vaste prijzen die bekend zijn van PostNL. Wanneer PostNL haar tarieven aanpast zal ook Star Lashes deze aanpassing in prijs hanteren. Bij bestellingen boven de € 75,- zullen er geen bezorgkosten of verzendkosten worden gerekend.

3.5 Bij retourneren van de volledige levering zonder opgaaf van reden of overleg worden extra kosten in rekening gebracht! Bij annuleren van een gemaakte afspraak voor één van onze diensten moet deze 48 uur van te voren schriftelijk of telefonische te worden geannuleerd anders is Star Lashes genoodzaakt 50% van de afspraak in rekening te brengen middels facturatie.

3.6 Bij het niet nakomen of niet op komen dagen op de afspraak brengen wij de volledige behandeling in rekening middels facturatie.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:  vooruit overmaken, per pin of contant. Alle diensten die door Star Lashes worden verzorgd dienen ter plaatste contant te worden voldaan.

Star Lashes kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website of via een schriftelijke mededeling van Star Lashes.

4.2 In het geval dat door Star Lashes een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de klant in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van de klant. Wanneer de betalig niet binnen het gestelde termijn is voldaan zullen wij een herinnering toezenden. Na de eerste herinnering zal er een tweede herinnering volgen met daarbij extra kosten die bij de klant in rekening worden gebracht, deze bedraagt € 15,- boven op de nog openstaande bedragen.  Wanneer de klant dan alsnog in gebreken blijft zal er een aanmaning volgen. Bij de aanmaning kunnen de kosten oplopen tot het maximaal wettelijke bedrag wat is vast gesteld. Momenteel hanteren wij het bedrag van € 40,-

4.4 Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Star Lashes als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.

Star Lashes bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-) verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Star Lashes streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Star Lashes kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met klanten waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product(en) in kwestie.

6.2 Indien de klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Star Lashes zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

6.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd kunnen niet geretourneerd worden. Ruilen is wel mogelijk binnen de gestelde termijn van 7 dagen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Star Lashes garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Op alle wimperbehandelingen geven wij 5 dagen, inclusief de dag van de behandeling, garantie op de wimperextensions.

8.4 Star Lashes is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Star Lashes is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien Star Lashes om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Star Lashes of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid;
  • wanneer de klant de nazorgbehandelingen van één van onze diensten niet naleefd zoals door Star Lashes geadviseerd wordt.

8.7 De klant is gehouden Star Lashes te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Star Lashes mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

De klant is verplicht het product aan Star Lashes te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Star Lashes zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Star Lashes niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, verkeersvertragingen, of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Star Lashes, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 Star Lashes zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Star Lashes neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Star Lashes kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Star Lashes geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Star Lashes vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Star Lashes  vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Star Lashes zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Star Lashes hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

15. Copyright beeld- en tekstmateriaal

15.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, teksten en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


Openingstijden:


Ma t/m vr  van 9.00 - 14.00


Zaterdag van 10.00 - 18.00


Zondag van 10.00 - 16 00 
                          's Avonds zijn wij geopend


Dinsdag van 18.00 - 20.00


Vrijdag van 18.00 - 22.00


 

                               Wij werken uitsluitend op afspraak!!